اساس نامه

 

ستاد   HTLV-Iو بیماری های وابسته دانشگاه

 

مکان: دانشگاه علوم پزشکی مشهد - مرکز آموزشي، پژوهشي و درماني قائم (عج)، طبقه دوم

 

تلفن:  8012768 (0511) ؛ 8436626 (0511)

 

اعضای هیئت علمی

دکتر محمود شبستری (رئیس دبیرخانه ستاد)

دکتر محمد مهدی اعتمادی (رئیس ستاد)

دکتر رضا فرید حسینی (دبیر ستاد)

دکتر جلیل توکل افشاری (هماهنگ کننده امور علمی و اجرایی ستاد)

دکتر رضا بوستانی (دبیر علمی ستاد)

دکتر هوشنگ رفعت پناه (مسئول آموزش و پژوهش ستاد)

دکتر سید عبدالر حیم رضایی (دبیر اجرایی ستاد)

دکتر فرشید عابدی ( عضو ستاد)

دکتر علی صادقیان (عضو ستاد)

دکتر عباس شیردل ( عضو ستاد)

دکتر حسین رحیمی (عضو ستاد)

دکتر محمود رضا آذر پژوه (عضو ستاد)

دکتر علی شعیبی  (عضو ستاد)

دکتر کریم نیک خواه (عضو ستاد)

دکتر محسن فروغی پور (عضو ستاد)

دکتر فرهاد فرید حسینی (هماهنگ کننده مشاوره های روانی)

دکتر محمود محمودی (عضو ستاد)

دکتر فرح زاد جباری (عضو ستاد)

دکتر محمدرضا سرو قد (عضو ستاد)

دکتر پوران لایق (عضو ستاد)

دکتر محمد جواد یزدان پناه (عضو ستاد)

 

چشم انداز(vision):

ارتقاء کیفیت و کمیت خدمات آموزشی، بهداشتی درمانی و مشاوره ای ، بهبود وضعیت سلامت جامعه، اطلاع رسانی علمی در جهت حساسیت زدایی از تبعات اطلاعات نادرست و تولید علم در زمینه HTLV-I و بیماری های وابسته با تکیه بر امکانات بالقوه و موجود در دانشگاه و منطقه جغرافیائی شمال شرق و شرق کشور

 به علاوه از آنجا كه منطقه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي مشهد از مناطق اندميك مي باشد، وانگهی ویروس سبب القای بیماریهای خود ایمن و سرطانی می شود. باید دانشگاه، حداقل با استفاده از این ارجحیت تحقیقاتی برای پژوهشهای علمی خود و انتشار مقالات مربوطه، در جهان شناخته شده باشد.

 

رسالت (mission):

   با کمک پروردگار و بهره گیری از متخصصین، پژوهشگران و خبرگان در حیطه های مربوط به HTLV-I، ستاد HTLV-I و بیماری های وابسته دانشگاه علوم پزشکی مشهد خود را ملزم به انجام مأموریتهای زیر می داند است:

 

1-  اطلاع رساني و تبليغات درست برای حساسیت زدایی از جامعه با ایجاد یک واحد اطلاع رسانی عمومی و یک واحد اطلاع رسانی تخصصی که بتواند اطلاعات خود را به اشتراک بگذارد.

 

2-  ارائه خدمات مشاوره اي و کارگاهی مبتني بر پژوهش به معاونت آموزشي براي انتقال درست دانش مربوط به اين ويروس به دانشجويان و کادر پزشکی

 

            3-  ايجاد شبكه پژوهشي مربوط به اين ويروس بطور متمركز و استفاده از امكانات بالقوه استاني، بخصوص،  انجام تحقیقات بنیادین  و کاربردی در زمینه های اپیدمیولوژی، پیشگیری، تشخیص و درمان عفونت HTLV-I و بیماری های وابسته با تمرکز بر شیوه های نوین و با استفاده از آخرین دستاوردهای علمی

 

 

          4-  در حال حاضر یکی از محورهای اصلی تحقیق مکانیسمهای سرطان زایی  و مسیرهای مولکولی آن، تحقیق در مورد Onco-viruses می باشد، که ویروس HTLV-I از آن جمله است. بنابراین پژوهشهای جهت دار، اولویت بندی شده از طرف چنین ستادی به کشف مسیرهای سرطان زایی نیز کمک خواهد کرد.

 

          5-  تهیه بانکهای سرمی و ژنومی بیماران، در جهت یافتن روش های پیش آگهی دهنده تشخیص و درمان برای بیماریهای وابسته

 

          6- تهیه شناسنامه سرمی، ژنومیک RNA/DNA) و ...) افراد آلوده در خراسان و پیگیری وضعیت آنها بطور رایگان

 

          7- ایجاد مرکز مشاوره  مناسب برای افراد با عفونت HTLV-I و ارائه مشاوره به بیماران و خانواده های آنان در زمینه مدیریت و پیشگیری بیماری های وابسته با استفاده از تحقیقات مبتنی بر شواهد

 

          8-  برگزاری کلاسها و کارگاه های مرتبط برای عموم، آلودگان به ویروس و متخصصین مرتبط که درک درستی از ویروس در جامعه پزشکی بطور اخص و مردم بطور اعم به وجود آید.

 

          9- همکاری با مراکز علمی معتبر داخل کشور بویژه مراکز تحقیقات مصوب دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 

          10- همکاری با مراکز علمی معتبر خارج کشور

 

          11- ارائه مشاوره به مسئولین سلامت استان بویژه کلان شهر مشهد که توریستی و زیارتی است و باید از این نظر مورد توجه باشد.

 

و بالاخره در عرصه تشخیص و درمان :

 

1-  تاسیس کلینیک HTLV-I و بیماری های وابسته برای بیمار یابی و  بررسی عوارض برای طراحی هدفمند:

الف- روشهای تشخیص افتراقی مولکولی و پیش آگهی دهنده

ب- روشهای درمان موثر برای ATLو HAM/TSP

ج- بررسی روشهای کاستن از عوارض و جلوگیری از ناتوانی های جسمی پیشرونده

د- مشاوره روانی برای کاستن از عوارض مربوط به نام گذاری

 

اهداف:

 

G1: معرفی ، حفظ و تقویت ستاد HTLV-I و بیماری های وابسته در دانشگاه و عرصههای کشوری و بین المللی

 

          G101   طراحی ساختاربعدیپژوهشکده HTLV-Iو بیماری های وابسته و پیگیری تصویب آن:

      G101A1: مطالعه برنامه راهبردی شبکه ها، ستاد ها و مراکز تحقیقات ویروسی کشور

      G1O1A2: طراحی ساختار سازمانی واحد های وابسته

      G1O1A3: ارائه ساختار پیشنهادی به معاونت پژوهشی دانشگاه

      G1O1A4: پیگیری تصویب ساختار پیشنهادی در شورای پژوهشی دانشگاه تا پایان 6 ماهه دوم سال 1390

      G1O1A5: ارائه ساختار پیشنهادی و مستندات لازم برای تبدیل به پژوهشکده HTLV-I و بیماری های وابسته در شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور تا 3 ماهه آخرسال 1391


 :G102برقراری ارتباط با مراکز تحیقات داخلی و بین المللی

       G102A1: شناسایی سایر مراکز پژوهشی مرتبط تا پایان سال  1390

       G1O2A2: معرفی ستاد به دانشگاه های کشور تا پایان سال 1390

       G1O2A3: برقراری ارتباط فعال با سایر مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی کشوری در قالب حداقل یک طرح تحقیقاتی مشترک در هر سالاز سال دوم برنامه

       G1O2A4: برقراری ارتباط با مراکز تحقیقات بین المللی بخصوص ایرانیان مقیم خارج از کشور و استفاده از توانمندی های آنان

 

G2:  الویت بندی ، هدایت ، تسهیل، تصویب و نظارت بر اجرای طرح های تحقیقاتی مرتبط با HTLV-I و بیماری های وابسته در دانشگاه

 

G201: ایجاد بانک اطلاعات در زمینه  HTLV-Iو بیماری های وابسته در دانشگاه علوم پزشکی مشهد

       G201A1: مطالعه و ارزیابی بانکهای اطلاعاتی موجود در زمینه طرح های تحقیقاتی HTLV-Iو بیماری های وابسته تا پایان سال 1389

       G2O1A2: طراحی و ایجاد بانک اطلاعات طرح های انجام شده و دردست اجرا تا پایان سال 1389

       G2O1A3: ساماندهی اطلاعات بیمارانHTLV-I  و بیماری های وابسته دانشگاه در قالب پرونده های الکترونیک تا پایان سال چهارم برنامه

 

G2O2: تعیین نیاز های نظام سلامت و تعیین حیطه های تحقیقاتی در سطح منطقه

       G2O2A1: کسب اطلاعات پایه بر اساس نیازسنجی از مسئولین (معاونت های بهداشتی و درمان دانشگاه)، اعضاء هیأت علمی گروه   و سایر گروه های آموزشی مرتبط و ذینفعان  برای اعلام نیازهای پژوهشی مرتبط در نیمه اول سال 1390

       G2O2A2: تدوین اولویت های ستاد HTLV-I و بیماری های وابسته تا پایان سال 1390

 

G3: تاسیس و توسعه واحدهای زیر مجموعه ستاد HTLV-I و بیماری های وابسته

 

 G301: ایجاد و راه اندازی واحد های تحقیقاتی

       G3O1A1: بررسی و انتخاب واحد‌های تحقیقاتی بر اساس نیاز و امکانات ستاد و اولویت ها در نیمسال دوم سال 1389

       G3O1A2: ایجاد و راهاندازی حداقل جهارواحد تحقیقاتی  مرتبط (بیماری های خون، بیماری های اعصاب، بیماری های پوستی و چشمی و واحد ایمونوویرولوژی HTLV-I ) تا پایان سال 1393

 

G302:توسعه و تجهیز واحد های تحقیقاتی ستاد

       G3O2A1: جذب کادر پرسنلی ستاد در نیمه دوم سال 1389

       G3O2A2: راه اندازی سایت ستاد HTLV-I و بیماری های وابسته در نیمه دوم سال 1389

       G3O2A3: ارتقاء تجهیزات و امکانات درون بخشی در جهت تقویت امور پژوهشی مرکز به میزان 10-5 درصد در هر سال

 

G4 :  تشویق و توانمندسازی محققین در اجرای طرحهای تحقیقاتی مرتبط

      G4O1: تهیه و ارسال پرسشنامه نیازسنجی آموزشی و پژوهشی اعضاء مرکز و همکاران

      G4O2: طراحی کارگاههای آموزشی و پژوهشی

      G4O3: برگزاری حداقل دو کارگاه در سال

 

 G4O4: تعیین معیارهای پژوهش برترو اجرای سیاستهای تشویقی برای محققین

ستاد HTLV-1

کتاب htlv-1

کتابچه htlv-1

درباره

تعريف و هدف:

این شبکه دارای یک هسته مرکزی با حوزه ستادی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مشهد و نقاط فعال دیگر در سایر مراکز و استان‌ها می‌باشد. هدف این شبکه، کمک به درک بهتر عوارض ناشی از ویروس تقریباً کمخطر HTLV-Iو کاستن از حساسیت‌های بی‌اساس غیرعلمی در سطح جامعه و اطلاع‌رسانی مناسب به متخصصان و پژوهشگران بوده و به منظور آشنایی عموم مردم و بخصوص جامعه پزشکی با عفونت HTLV-Iراه‌اندازی شده است. در پايان، خواهشمندیم نظرات و پیشنهادات سازنده خود را با دبیرخانه اجرایی ستاد HTLV-Iواقع در بیمارستان قائم(عج) مشهد در میان بگذارید: htlv.1@mums.ac.ir

اولین کنگرهHTLV-1