کتاب HTLV

 

فصل اول : تاریخچه اولین رتروویروس انسانی ) HTLV-I ) و همه گیر شناسی در خراسان

فصل دوم : جنبه های جامعه شناختی و اکولوژی شهری عفونت HTLV-I

فصل سوم : تقسیم بندی فیلوژنتیکی) منشاء شناسی ( HTLV-I

فصل چهارم : اپيدميولوژي عفونت HTLV

فصل پنجم : ويروس شناسي HTLV-I

فصل ششم : ميان كنش HTLV با سلول ميزبان

فصل هفتم : ایمونولوژی HTLV-I

فصل هشتم : پاسخ ایمنی به ویروس HTLV-I

فصل نهم : سرطانزایي ویروس HTLV-1

فصل دهم : ایمونوپاتوژنز بیماری HAM/TSP

فصل یازدهم : روش های تشخیصی

فصل دوازدهم : تاریخچه میلو پاتی ها

فصل سیزدهم : بيماری زائی و آسيب شناسی HAM/TSP

فصل چهاردهم :  تشخيص و تشخيص هاي افتراقي ميلوپاتي ناشي از HTLV-I

فصل پانزدهم : پيشگيري ودرمان ميلو پاتی هاي ناشی از HTLV-I

فصل شانزدهم : ساير بيماريهاي عصبي همراه با HTLV-I

فصل هفدهم : مولتيپل اسكلروزيس و HTLV-I

فصل هجدهم : لوسمي لنفوم لنفوسيت - T بزرگسالان (ATL)

فصل نوزدهم : بیولوژی مولکولی لوسمی لنفوم سلول T بزرگسالان

فصل بیستم : تضاهرات چشمی HTLV-I

فصل بیست و یکم : نماهای بالینی پوستی حاصل از عفونت با HTLV-1

فصل بیست و دوم : ساير بيماري هاي همراه با عفونت HTLV-I

فصل بیست و سوم : پژوهشها و طرح های تحقیقاتی مرتبط با HTLV-I در دانشگاه علوم پزشکی مشهد

ستاد HTLV-1

کتاب htlv-1

کتابچه htlv-1

درباره

تعريف و هدف:

این شبکه دارای یک هسته مرکزی با حوزه ستادی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مشهد و نقاط فعال دیگر در سایر مراکز و استان‌ها می‌باشد. هدف این شبکه، کمک به درک بهتر عوارض ناشی از ویروس تقریباً کمخطر HTLV-Iو کاستن از حساسیت‌های بی‌اساس غیرعلمی در سطح جامعه و اطلاع‌رسانی مناسب به متخصصان و پژوهشگران بوده و به منظور آشنایی عموم مردم و بخصوص جامعه پزشکی با عفونت HTLV-Iراه‌اندازی شده است. در پايان، خواهشمندیم نظرات و پیشنهادات سازنده خود را با دبیرخانه اجرایی ستاد HTLV-Iواقع در بیمارستان قائم(عج) مشهد در میان بگذارید: htlv.1@mums.ac.ir

اولین کنگرهHTLV-1